Головбух

Податкові наслідки «розстріляних інвестицій»

  • 1 грудня 2014
  • 22

ПРОБЛЕМА

Підприємство будувало об’єкт основних засобів — приміщення, яке планувалося ввести в експлуатацію після закінчення будівництва. Усі інвестиції обліковувалися на рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Через бойові дії приміщення було повністю знищено і не підлягає відновленню. З’ясуємо, як списати інвестиції з балансу та які можуть бути податкові наслідки.

РІШЕННЯ

Антитерористична операція (АТО) — це явище, яке ще не знайшло свого законодавчого врегулювання в усіх сферах правовідносин. Бухгалтерський та податковий облік допоки не має прямих норм, якими б регулювали списання знищеного війною майна. Тож доводиться застосовувати аналогію закону, тобто ті норми законодавства, які регулюють подібні правовідносини.

Законодавчі вимоги щодо проведення інвентаризації

У бухгалтерському обліку врегульовано відображення знищеного (зруйнованого) майна, хоча і не йдеться про його втрату через проведення АТО.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. До того ж об’єкти і періодичність проведення інвентаризації визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно із законодавством.

Внимание

Керівник підприємства самостійно визначає, потрібно чи не потрібно проводити інвентаризацію зруйнованого об’єкта (об’єктів).

Згідно з пунктом 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.1994 № 69 (далі — Інструкція № 69), у разі пожежі чи стихійного лиха проведення інвентаризації є обов’язковим на день після закінчення таких явищ, так само, як і при встановленні фактів псування цінностей — на день встановлення таких фактів.

Обидва випадки цілком охоплюють і ситуацію руйнування об’єкта під час проведення АТО в результаті влучних пострілів сторін, які воюють, адже законодавець не розрізняє причину пожежі: бойовий снаряд чи коротке замикання. Водночас бік, з якого прилетів снаряд, що призвів до руйнувань, не має значення.

Хоча слід зазначити, що у постанові КМУ «Деякі питання інвентаризації майна підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, яке розміщене на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції» від 12.11.2014 № 604 передбачено, що майно Укрзалізниці, яке розташоване на території проведення АТО, не включається до переліків і зведених актів інвентаризації майна. Його (те, що залишиться) КМУ вважає за потрібне інвентаризувати лише після закінчення АТО. Проте це стосується лише майна Укрзалізниці. І це той виняток, що підтверджує правило: інвентаризувати майно, «розстріляне» на території АТО, правомірно та обов’язково вже зараз.

Внимание

Обов’язковою є також інвентаризація майна і матеріальних цінностей, що не належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках, тобто чужих об’єктів.

Окрім самих зруйнованих війною об’єктів, відображених у балансі, відповідно до пункту 5 Інструкції № 69 «обов’язковою є також інвентаризація майна і матеріальних цінностей, що не належать підприємству, та облік яких ведеться на позабалансових рахунках», тобто чужих об’єктів. Тож якщо війною зруйновано недобудоване приміщення, в якому (біля якого) зберігалися будматеріали, прийняті на зберігання від іншої особи, інвентаризувати їх також обов’язково.

Із 15.10.2014 набрав чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII (далі — Закон № 1669-VII), який врегулював питання щодо території проведення АТО. Це територія України, на якій розташовані населені пункти, визначені у затвердженому КМУ переліку. Кабмін був зобов’язаний у десятиденний строк з дня опублікування Закону № 1669-VII (тобто до 25.10.2014) затвердити документ під назвою «Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція», а у десятиденний строк з дня закінчення АТО — прийняти остаточний перелік. Це означає, що перелік населених пунктів, що входять у територію проведення АТО, може і буде змінюватися. Тож слід упевнитися в тому, що недобудований об’єкт було «розстріляно» у періоді проведення на цій території АТО, що й було інвентаризовано.

Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, який затверджено розпорядженням КМУ від 30.10.2014 № 1053-р, допоки призупинено розпорядженням КМУ від 05.11.2014 № 1079-р.

Враховуючи, що інвентаризація — це «періодична перевірка наявності товарно-матеріальних цінностей, стану їх зберігання для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності», варто стверджувати, що візуальне спостереження зруйнованого недобудованого об’єкта інвестування для інвентаризації не потрібне. Хоча скласти протокол інвентаризації на місці такого руйнування було б безпечніше задля уникнення конфлікту з податківцями.

Отже, проведення інвентаризації зруйнованих війною об’єктів, розташованих на території проведення АТО, є, по-перше, обов’язковим. По-друге, таку інвентаризацію бажано провести на місці такого зруйнованого об’єкта. Але не обов’язково, хоча й ризиковано з урахуванням можливого конфлікту з податківцями.

Інвентаризація та відображення в обліку втраченого об’єкта інвестування

Головним завданням, яке ставиться перед інвентаризацією зруйнованого в результаті воєнних дій об’єкта інвестування, відповідно до пункту 7 Інструкції № 69 є виявлення фактичної наявності основних фондів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі.

Згідно з пунктом 11.4 Інструкції № 69 інвентаризацію зруйнованого об’єкта інвестування у місці його будівництва здійснює робоча інвентаризаційна комісія. Ця ж комісія має оформити й протокол із зазначенням у ньому стану такого об’єкта, результатів інвентаризації і висновків щодо них.

Відповідно до пункту 11.8 Інструкції № 69 при інвентаризації товарно-матеріальних цінностей мають бути здійснені такі дії:

  • обмір та підрахунок того, що залишилося від зруйнованого об’єкта інвестування;

  • складання інвентаризаційного опису на товарно-матеріальні цінності, що залишилися у зруйнованому об’єкті;

  • визначення кількості цінностей і товарів, будівельних матеріалів тощо, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, яка може визначатися на підставі документів при обов’язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей.

Інвентаризаційна комісія має робити лише ті дії, які її члени можуть фізично здійснити без ризику для свого життя та здоров’я, без виїзду на територію проведення бойових дій.

К сведению

Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у 5-денний строк розглянутий і затверджений керівником підприємства (п. 11.12 Інструкції № 69).

Протокол інвентаризаційної комісії відповідно до пункту 11.12 Інструкції № 69 має бути у 5-денний строк розглянутий і затверджений керівником підприємства. Після цього затверджені результати інвентаризації мають бути відображені в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.

Аналогічно врегульовує здійснення обов’язкової інвентаризації у разі знищення об’єктів основних фондів і Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879, яке набере чинності з 01.01.2015.

Безпосереднього порядку відображення у податковому обліку втраченого від обстрілу об’єкта інвестування чинне законодавство не містить. Тому доведеться застосовувати аналогію закону.

Бухгалтерський облік

П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Відповідно до пункту 33 П(С)БО 7 об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. До того ж фінансовий результат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів.

Податок на прибуток

Згідно з пунктом 146.16 Податкового кодексу України (ПК) «у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів».

Це підтверджує і норма підпункту 14.1.191 ПК, яка свідчить, що «не є постачанням товарів випадки, коли основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням».

ПДВ

ПДВ щодо основних засобів не нараховується. Хоча відповідно до пункту 189.9 ПК у разі, якщо основні засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Однак норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили.

Сподіватися на те, що наведену норму податківці застосують так само, як і платник податку, можна. Але слід усвідомлювати також і ризики коригування податківцями податкового кредиту на суму ПДВ із залишкової вартості таких «розстріляних» на території АТО основних фондів.

Тож тим платникам податків, які взагалі не готові ризикувати, доведеться безпідставно нарахувати ПДВ на операцію з умовного продажу зазначених основних засобів. Хто ж вважає правильним не платити ПДВ з операції втрати основних засобів, може ризикнути та скористатися частиною другою пункту 189.9 ПК, тобто зробити так, як викладено.

Олександр Єфімов,
керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, адвокат, аудитор

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл