Головбух

Правила відображення в обліку гарантійних сертифікатів

  • 13 вересня 2016
  • 1

Гарантійне обслуговування реалізованої підприємством електротехніки може забезпечити конкурентну перевагу для виробника. Одним із варіантів такого обслуговування є продаж гарантійних сертифікатів. Тож розглянемо правила відображення в обліку гарантійних сертифікатів, реалізованих виробником або посередником. Зокрема, з’ясуємо, на яку дату має відбуватися визнання доходів та пов’язаних із їх отриманням витрат

Придбаний покупцем гарантійний сертифікат може стати запорукою якісного ремонту придбаної електротехніки від виробника. Адже хто як не виробник найліпше знає технологію виробництва своєї продукції та має все необхідне обладнання для проведення такого ремонту.

Тож не дивно, що завбачливі покупці бажають придбавати гарантійні сертифікати. Продавцю ж варто з’ясувати для себе, як документально супроводжувати такі операції, а також обліковувати та оподатковувати їх.

► Спрощена система оподаткування у 2018 році

Умови гарантійного обслуговування

Гарантійні сертифікати передають покупцям зазвичай за окрему плату та без зазначення номіналу такого сертифіката. Остання умова означає, що собівартість сервісного обслуговування продавцем-виробником теоретично може бути як меншою, так і перевищити плату, отриману від покупця за сертифікат.

Використовувати гарантійний сертифікат протягом обумовленого строку зможе тільки конкретний покупець електротехніки, який не має права передати його іншій особі. Тобто для уникнення зловживань гарантійні сертифікати є фактично іменними.

 Зміни в УКТ ЗЕД з 2018 року: що готує нам новий законопроект

Виробник може самостійно розповсюджувати гарантійні сертифікати, однак найчастіше для цього використовують різних посередників, які можуть отримувати додаткову плату за свої послуги. Такі посередники, як правило, і реалізують товари виробника.

Додамо, що права та обов’язки посередника можуть бути узгоджені за договором комісії (ст. 1011 Цивільного кодексу України; ЦК).

Оприбуткування гарантійних сертифікатів

Виробник електротехніки може самостійно виготовити бланки гарантійних сертифікатів, однак переважно таку роботу виконує стороння організація на замовлення. У будь-якому разі у бухгалтерському обліку виробника такі бланки варто обліковувати як звичайні виробничі запаси. Для цього можна використовувати субрахунок 209 «Інші матеріали» або рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291).

  Трансфертне ціноутворення 2018

Первісну вартість таких запасів формуватимуть різні витрати, пов’язані з їх придбанням або виготовленням (п. 8, 9, 10 П(С)БО 9 «Запаси»).

Передача сертифікатів покупцям

Самостійна реалізація гарантійних сертифікатів виробником або ж із залученням посередника, на перший погляд, мала б супроводжуватися визнанням доходу від реалізації та списанням такого активу з балансу. Тоді показник доходу за такою операцією формували б кошти, отримані від покупця за сертифікат, а його списання з балансу відбувалося б з одночасним визнанням витрат у сумі його первісної вартості. Однак, на нашу думку, такі дії суперечитимуть постулатам бухгалтерського обліку.

Аргументуємо свою позицію тим, що покупець сплачує кошти не за сам сертифікат або, умовно кажучи «папірець», на якому він надрукований, а за проведення майбутнього гарантійного ремонту. Тобто фактично продаж гарантійного сертифіката покупцеві — це отримання попередньої оплати за ремонт електротехніки. Для покупця ж такий сертифікат засвідчує перерахунок попередньої оплати та обов’язок продавця провести майбутній ремонт.

 Прожитковий мінімум працездатних осіб

Водночас витрати на здійснення гарантійного ремонту стануть відомими тільки за результатами його проведення у майбутньому. При цьому принцип нарахування та відповідності доходів і витрат якраз і вимагає визнавати доходи одночасно з визнанням витрат, які були понесені для їх отримання, незалежно від дати надходження грошових коштів (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

Принагідно зауважимо, що в ситуації, коли покупець здійснив би попередню оплату за майбутній гарантійний ремонт, навряд чи хтось засумнівався у відсутності вимоги визнавати доходи — на підставі, зокрема, підпункту 6.3 П(С)БО 15. Невже наявність гарантійного сертифіката все змінить? Вважаємо, що ні.

Додає впевненості у нашій позиції ще один постулат бухобліку, який вимагає визнавати дохід, пов’язаний з наданням послуг*, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції (п. 10, 11 П(С)БО 15 «Дохід»).

*Вітчизняні стандарти бухобліку можуть і не розмежувати терміни «робота» та «послуга». Це підтверджують, зокрема, два перші абзаци пункту 11 П(С)БО 15.

► Нарахування ЄСВ у 2018 році: зміни та новації

Тому продаж гарантійного сертифіката у бухгалтерському обліку, на нашу думку, відображають проведенням: дебет субрахунку 301 «Готівка в національній валюті» з кредитом субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». А списання такого активу з балансу спричинить визнання витрат на збут, адже продаж гарантійних сертифікатів спрямований на реалізацію продукції виробника (п. 19 П(С)БО 16). У бухгалтерському обліку такі витрати можна відображати за допомогою проведення: дебет рахунку 93 «Витрати на збут» з кредитом субрахунку 209 або рахунку 22.

Використання гарантійного сертифіката

Усі витрати виробника, до якого звернувся покупець з вимогою гарантійного ремонту зламаної електротехніки, можна акумулювати на рахунку 23 «Виробництво». Після завершення ремонтних робіт у бухгалтерському обліку продавця за загальними правилами виникатиме дохід від їх виконання (п. 10, 11 П(С)БО 15). Для його відображення можна скористатися проведенням: дебет субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» з кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Конкретний показник доходу від надання послуг залежить від дотримання умов, передбачених П(С)БО 15.

Так, дохід від виконання послуг визначають залежно від ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу за умови можливості достовірної оцінки результату такої операції. Ступінь завершеності такої операції оцінюють за допомогою:

  • вивчення виконаної роботи;

  • визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

  • розрахунку питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат (п. 11 П(С)БО 15).

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період часу, то дохід визначають шляхом рівномірного його нарахування за цей період** (п. 12 П(С)БО 15).

** Крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг.

У разі неможливості достовірного визначення доходу (виручки) від надання послуг його можна визнавати в сумі понесених витрат, що підлягають відшкодуванню. А без можливості достовірної оцінки доходу та ймовірності відшкодування зазнаних витрат дохід узагалі не визнають (п. 13, 14 П(С)БО 15).

Одночасно з визнанням доходу від надання послуг мають бути визнані й витрати, які були понесені для їх отримання (п. 7 П(С)БО 16). Їх відображають проведенням: дебет субрахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» з кредитом рахунку 23.

Додамо, що в ситуації, коли покупець жодного разу так і не скористається правом на гарантійний ремонт, у продавця сформується зобов’язання, яке не підлягає погашенню (п. 5 П(С)БО 11 «Зобов’язання»). Таку суму потрібно віднести до складу доходів з відображенням у бухгалтерському обліку проведення: дебет субрахунку 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості» з кредитом субрахунку 681.

Наведемо Приклад 1.

Приклад 1. Облік гарантійних сертифікатів та їх продажу

На умовах попередньої оплати підприємство замовило виготовлення 50 шт. гарантійних сертифікатів, які не мають номіналу, загальною вартістю 2400 грн. (у т. ч. ПДВ ― 400 грн.).

Вартість одного гарантійного сертифіката для покупця — 1200 грн. (у т. ч. ПДВ ― 200 грн.). Строк дії такого сертифіката — 1 рік, а кількість звернень з ним до виробника протягом такого періоду є необмеженою. Після завершення строку дії сертифіката кошти за нього не повертають.

Розглянемо дві ситуації, пов’язані із реалізацією гарантійних сертифікатів.

І ситуація: покупець придбав гарантійний сертифікат та звернувся в межах обумовленого строку до виробника за гарантійним ремонтом. Виробникові такий ремонт коштував 350 грн.

Після цього покупцеві гарантійні послуги більше не знадобилися.

ІІ ситуація: покупець придбав гарантійний сертифікат, однак у межах гарантійного періоду йому жодного разу не знадобилося проведення ремонту.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Перераховано попередню оплату на виготовлення гарантійних сертифікатів

371

311

2400

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641/пдв

644

400

3

Отримано продавцем гарантійні сертифікати на замовлення

209

685

2000

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

644

685

400

5

Відображено залік зустрічних вимог

685

371

2400

Ситуація І

6.1

Реалізовано гарантійний сертифікат

301

681

1200

7.1

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

200

8.1

Списано гарантійний сертифікат з балансу (2000 грн. ÷ 50 шт.)

93

209

40

9.1

Відображено витрати на проведення гарантійного ремонту

23

20, 66, 65

350

10.1

Визнано доходи від виконання гарантійного ремонту*

361

703

420

11.1

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

643

70

12.1

Списано собівартість гарантійного ремонту

903

23

350

13.1

Відображено залік зустрічних вимог

681

361

420

14.1

Визнано доходи у сумі зобов’язання, яке не підлягає погашенню (після завершення гарантійного строку)

681

717

780

15.1

Списано податкові зобов’язання з ПДВ**

949

643

130

Ситуація ІІ

6.2

Реалізовано гарантійний сертифікат

301

681

1200

7.2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

200

8.2

Списано гарантійний сертифікат з балансу

93

209

40

9.2

Визнано доходи у сумі зобов’язання, яке не підлягає погашенню (після завершення гарантійного строку)

681

717

1200

10.2

Списано податкові зобов’язання з ПДВ**

949

643

200

* Вважатимемо, що виробник визнає доходи від проведення ремонту пропорційно до витрат, які підлягають відшкодуванню (п. 13 П(С)БО 15).

** Підстав для коригування податкових зобов’язань з ПДВ не виникає, позаяк суму попередньої оплати не було повернуто (п. 192.1 Податкового кодексу України; ПК).

Операції з комісіонером

Якщо ж виробник користується послугами комісіонера, то передавати гарантійні сертифікати посередникам можна на підставі накладних. При цьому виробнику-комітенту не потрібно списувати такі активи з балансу, адже ще не відбулася їх передача покупцю.

Після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер має надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Якщо комітент має заперечення до звіту комісіонера, то потрібно повідомити останнього про це протягом тридцяти днів від дня отримання звіту. Відсутність заперечень означає прийняття звіту (ст. 1022 ЦК).

Натомість продаж гарантійного сертифікату посередником, підтверджений звітом комісіонера, спричинить появу зобов’язання з гарантійного ремонту у виробника та списання такого активу з балансу. Правила відображення у бухгалтерському обліку комітента таких операцій значною мірою зумовлені самою специфікою комісійних відносин.

Для наочності розглянемо Приклад 2.

Приклад 2. Облік продажу гарантійного сертифікату за договором комісії.

За договором комісії на продаж комітент доручає комісіонеру продати гарантійний сертифікат за 1200 грн. (у т. ч. ПДВ — 200 грн.). Первісна вартість самого бланка сертифіката — 40 грн.

Строк дії такого сертифіката 1 рік, а кількість звернень з ним до виробника протягом такого періоду є необмеженою. Після завершення строку дії сертифіката кошти за нього не повертають.

Протягом гарантійного строку покупець один раз звернувся за ремонтом придбаної електротехніки. Вартість ремонту останньої становила 1400 грн.

Комісійна винагорода становить 120 грн. (у т. ч. ПДВ — 20 грн.). Її перераховують окремим платежем.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

Облік у комітента

1

Передано гарантійний сертифікат на комісію

209/коміс.

209/підпр.

1000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/пдв

200

3

Отримано кошти від комісіонера на підставі його звіту

311

681

1200

4

Списано гарантійний сертифікат з балансу

93

209/ком.

40

5

Нараховано комісійну винагороду

93

631

100

6

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641/пдв

631

20

7

Оплачено послуги комісіонера

631

311

120

8

Відображено витрати на ремонт електротехніки

23

20, 66, 65

1400

9

Відображено доходи від виконання гарантійного ремонту*

361

703

1200

10

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

643

200

11

Списано собівартість гарантійного ремонту

903

23

1400

12

Відображено залік зустрічних вимог

681

361

1200

Облік у комісіонера

1

Прийнято гарантійний сертифікат на комісію

024

1000

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641/пдв

644

200

3

Реалізовано гарантійний сертифікат

361

702

1200

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/пдв

200

5

Списано гарантійний сертифікат з позабалансового рахунку

024

1000

6

Отримано кошти від покупця

301

361

1200

7

Відображено заборгованість перед комітентом (без ПДВ)

704

685

1000

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

644

685

200

9

Нараховано комісійну винагороду

377

703

120

10

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/пдв

20

11

Перераховано кошти комітенту

685

311

1200

12

Отримано кошти за надані комісійні послуги

311

377

120

* У сумі понесених витрат, що підлягають відшкодуванню (п. 14 П(С)БО 15).

Додамо, що операції, пов’язані з реалізацією гарантійних сертифікатів, впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат (пп. 134.1.1 ПК). Тобто завдяки визнанню доходів та витрат за правилами бухгалтерського обліку.

При цьому продаж гарантійних сертифікатів вітчизняним покупцям не спричиняє виникнення якихось різниць, передбачених розділом ІІІ ПК.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл