text
Головбух

Нарахування та виплата дивідендів засновникам

  • 1 грудня 2014
  • 225

ПРОБЛЕМА

Підприємство за підсумками роботи за рік нараховує та виплачує дивіденди юридичним та фізичним особам резидентам та нерезидентам. Як правильно такі виплати відобразити в обліку? Які податки потрібно сплачувати?

РІШЕННЯ

Податок на прибуток

Статтею 10 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII визначено, що всі учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на одержання дивідендів пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

Обов’язок емітента корпоративних прав із нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток визначено в підпункті 153.3.2 Податкового кодексу України (ПК). Авансовий внесок при виплаті дивідендів нараховується та вноситься до бюджету в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 ПК з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

К сведению

У пригоді вам неодмінно стане: «Строки виплати дивідендів»

При виплаті дивідендів юридичним особам за підсумками роботи за рік підприємство нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 18%. Сплатити його необхідно до або під час виплати дивідендів.

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів, зокрема, фізичним особам та у разі реінвестиції дивідендів (пп. «а»–«б» пп. 153.3.5 ПК).

Податок на доходи нерезидентів при репатріації дивідендів

Авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 ПК або чинних міжнародних договорів України (пп. 153.3.8 ПК).

Застосування норм міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України (пп. 103.1 та 103.2 ПК).

Податковий агент має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на момент виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Податок на додану вартість

Виплата дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом, не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.6 ПК.

Водночас, якщо виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах як звичайний продаж товарів відповідно до пункту 185.1 ПК. База оподаткування визначається за договірною вартістю, а у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін (п. 188.1 ПК).

Відповідно до пункту 201.1 ПК емітент, що виплачує дивіденди у товарній формі, виписує податкову накладну, а отримувач дивідендів, якщо зареєстрований платником ПДВ, має право на податковий кредит.

Податок на доходи фізичних осіб

Пунктом 167.2 та підпунктом 170.5.4 ПК передбачено оподаткування ПДФО доходів у вигляді дивідендів за ставкою 5%.

Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку (пп. 153.3.7 ПК).

Ставки оподаткування дивідендів ПДФО

№ п/п

Вид доходу

Ставка податку

Підстава (стаття) Податкового кодексу

1

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — платників податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

Не оподатковуються

пп. 165.1.18

2

Дивіденди, нараховані фізичним особам емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою (крім дивідендів, вказаних далі)

5%

п. 167.2

пп. 170.5.4

3

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку.

15% (17%)

пп. 170.5.3

Оподаткування ПДФО дивідендів здійснює податковий агент під час їх нарахування. Сплата ПДФО до бюджету відбувається одночасно з виплатою дивідендів, з урахуванням вимог пункту 168.1 ПК. Зокрема, якщо дивіденди нараховано, але не виплачено, податковий агент повинен сплатити ПДФО не пізніше ніж 30-го числа місяця, що настає за місяцем нарахування (пп. 168.1.5 ПК).

Пример

Відображення в обліку операцій з нарахування та виплати дивідендів засновнику — юридичній особі

На загальних зборах учасників ТОВ «Зоря» 01.04.2014 ухвалено рішення направити на виплату дивідендів 70000 грн. з чистого прибутку засновнику ТОВ «Світанок».

Дивіденди виплачені повністю у квітні 2014 року. Перед їх виплатою ТОВ «Зоря» сплатило авансовий внесок з податку на прибуток у сумі 12600 грн. (70000 × 18%).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Відображено нарахування дивідендів

443

671

70000

2

Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток

641/приб

311

12600

4

Перераховано дивіденди засновнику

671

311

70000

5

В кінці року закрито сальдо субрахунку 443

441

443

70000

Пример

Відображення в обліку операцій з нарахування та виплати дивідендів юридичним та фізичним особам — нерезидентам

Підприємство нарахувало дивіденди за привілейованими акціями фізичним особам — нерезидентам в сумі 60000 грн.та нерезидентам — юридичним особам в сумі 60000 грн.

ПДФО утримано в сумі 9956 грн., у т. ч. за ставкою 15% – 1827 грн. (12180 × 15%) та за ставкою 17% – 8129 грн.((60000 – 12180) × 17%), Виплачено коштами 50044 грн. (60000 грн. – 9956 грн.).

Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 10800 грн. (60000 грн. × 18%) відповідно до пункту 153.3.2 ПК. Утримано та сплачено податок на доходи нерезидентів відповідно до норм статті 160 ПК у розмірі 9000 грн. (60000 грн. × 15%), тому що нерезидент не надав довідку, що підтверджує його статус.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Нараховано дивіденди фізособам-нерезидентам

443

671/1

60000

2

Нараховано дивіденди юрособам-нерезидентам

443

671/2

60000

3

Сплачено авансовий внесок з податку на прибуток

641/приб

311

10800

4

Утримано ПДФО з дивідендів

671/1

641/пдфо

9956

5

Виплачено дивіденди

671/1

301

50044

6

Перераховано ПДФО

641/пдфо

311

9956

7

Утримано податок на доходи нерезидентів

671/2

641/нерез

9000

8

Перераховано дивіденди юридичним особам

671/2

311

51000

9

У кінці року закрито сальдо субрахунку 443

441

443

120000

Пример

Відображення в обліку операцій з нарахування та виплати дивідендів фізичним особам — резидентам

ТОВ «Зоря» нарахувало дивіденди фізичним особам у сумі 50000 грн. Із суми дивідендів утримується податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% (2500 грн.). До виплати фізичним особам належить 47500 грн. (50000 грн. – 2500 грн.).

Дивіденди виплачено після утримання податку на доходи фізичних осіб:

  • частково коштами — 11500 грн.;

  • частково готовою продукцією — 36000 грн., у т. ч. ПДВ — 6000 грн.

Собівартість готової продукції, наданої в рахунок дивідендів, — 22000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Нараховано дивіденди засновникам — фізичним особам

443

671

50000

2

Утримано податок на доходи фізичних осіб із суми дивідендів

671

641/пдфо

2500

3

Перераховано податок на доходи до бюджету

641/пдфо

311

2500

4

Виплачено дивіденди учасникам у грошовій формі

671

301

11500

Виплачено дивіденди готовою продукцією:

5

відвантажено продукцію

361

701

36000

30000

нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

701

641/пдв

6000

6

Списано собівартість готової продукції, спрямованої на виплату дивідендів

901

26

22000

7

Відображено залік заборгованостей

671

361

36000

8

У кінці року закрито сальдо на субрахунку 443

441

443

50000

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл