Головбух

Засвідчуємо форс-­мажор: віднині без перешкод

  • 17 листопада 2014
  • 129

З’явився спеціальний документ, який нарешті пролив світло на порядок засвідчення форс-мажорних обставин. У чому особливе значення оприлюдненого документа для бізнесу в цей нелегкий для України час — тут і зараз

Торгово-промислова палата України (далі — ТПП України) підняла завісу над таїнами засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), оприлюднивши до цього недоступний широкому загалу Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затверджений рішенням Президії ТПП України від 15.07.2014 № 40(3) (далі — Регламент). Регламент запрацював уже з 25.07.2014 та встановлює єдиний порядок засвідчення форс-мажорних обставин у системі ТПП України.

Прикро, що причиною такої відкритості стали горезвісні події в Криму та на сході України. Як наслідок — завмирання бізнесу на окупованих територіях і масове невиконання підприємцями, навіть попри бажання, своїх зобов’язань, у т. ч. і податкових. Підставою, яка може звільнити особу від відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов’язань, є форс-мажорні обставини, але лише за умови їх доведеності та підтвердження. І саме тут на суб’єкта господарювання очікує не один камінь спотикання. Принаймні так було досі.

Увага

Форс-мажорні обставини звільняють одну договірну сторону від матеріальної відповідальності за недотримання договірних зобов’язань за умови, що вона негайно повідомить другу сторону про настання надзвичайних обставин і відновить виконання умов договору при припиненні їх дії. Щоб уникнути відповідальності та відшкодування матеріальних втрат завданих контрагенту, про виникнення форс мажорних обставин потрібно повідомляти заінтересованих осіб за кожним складеним договором.

Форс-мажор: визначити НЕ МОЖНА довести

Найбільші труднощі доведення факту існування форс-мажорних обставин полягали у відсутності у вітчизняному законодавстві повного і однозначного тлумачення поняття «форс-мажорні обставини» та, як наслідок, — нерозуміння, що саме містить ця дефініція. Загальні визначення, наведені в Цивільному та Господарському кодексах України, та норми спеціального законодавства, які розкривають поняття форс-мажору для різних правовідносин (ЗЕД, податкових тощо), лише плутають суб’єктів господарювання та породжують постійні дискусії як серед теоретиків, так і серед практиків. Адже ці акти містять різний обсяг обставин природного та суспільного походження, які можуть бути підставами для звільнення від відповідальності перед контрагентом, контролюючим органом тощо. Також законодавство не встановлює чіткого переліку обставин, які можна віднести до форс-мажорних.

Тому важливим вважаємо надання ТПП України уніфікованого визначення форс-мажору та переліку обставин, якими він може бути викликаний. Хоча, знову ж таки, цей перелік не є вичерпним, що, в свою чергу, є позитивним. Оскільки дає свободу дій для суб’єктів господарювання при укладанні договорів формулювати свої індивідуальні застереження з форс-мажору, виходячи за межі стандартного набору, з урахуванням специфіки власної діяльності. Однак варто пам’ятати, що обов’язковою умовою для підтвердження форс-мажору є наявність причинно-наслідкового зв’язку між настанням подій, які заявник відносить до форс-мажорних, та неможливістю виконання умов договору.

Увага

Сторонам не завадить передбачити в договорі конкретні заходи (дії), які зобов’язана вжити сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, передбачити заходи щодо уникнення негативних наслідків дії форс-мажору тощо. Включення цих положень до тексту договору не лише спростить процедуру доведення факту існування форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності, а й знизить вірогідність зловживання своїми правами недобросовісними контрагентами.

Крім того, зважте на те, що не вважають форс-мажорними обставинами фінансову й економічну кризи, зростання курсів валют, недотримання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, а також необхідних коштів у боржника тощо.

Розподіл повноважень ТПП України і регіональних палат

Зрештою Регламент чітко прописав сферу повноважень ТПП України і регіональних палат щодо підтвердження обставин форс-мажору. Що тепер, маємо надію, дозволить уникнути непорозумінь між сторонами договору. Як і нівелює будь-які спори з приводу визначення компетентного органу, що вправі видавати підтвердження форс-мажорних обставин, які виникли, наприклад, під час виконання договору, укладеного між двома резидентами України.

Адже стаття 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР (далі — Закон № 671) установлювала монополію ТПП України у засвідченні обставин форс-мажору. Причому ще й стосовно украй обмеженого кола договорів: зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України, договорів за зверненнями суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників). Повноваження ж регіональних торгово-промислових палат (далі — регіональні ТПП) у Законі № 671 зводилися до суто консультаційних.

Відзначимо, що вирішення відповідної прогалини на вищому законодавчому рівні відбулось тільки з 15.10.2014. Саме з цієї дати набрав чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 № 1669-VII (далі— Закон № 1669), який шляхом унесення змін до Закону № 671 «розв’язав руки» ТПП та значно спростив саму процедуру засвідчення форс-мажору. В результаті компетенцію ТПП поширено на засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за зверненнями будь-яких суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

Починаючи з 15.10.2014 засвідчувати форс-мажорні обставини та видавати сертифікати про такі обставини згідно з доповненою до Закону № 671 статті 141 також отримали право і регіональні ТПП.

Увага

Низка нормативно-правових актів ТПП України визнає єдиним органом із засвідчення форс-мажорних обставин в Україні, що виникають в сфері:

  • сільськогосподарських відносин;

  • податкових відносин.

Стається так, що можливість надання підтвердження форс-мажору для інших господарських договорів до сьогодні фактично (прямо законом) не передбачалася. Як і право регіональних ТПП узагалі засвідчувати форс-мажор. У результаті контрагент або суд часто-густо відмовлялися визнавати факт виникнення та існування форс-мажорних обставин.

Єдиним контраргументом у цьому сенсі слугувала стаття 3 Закону № 671, яка визначає цілі діяльності торгово-промислових палат, однією з яких є «виконання інших завдань, передбачених її статутом». А тому, якщо відповідна палата у своєму статуті наділила себе повноваженнями підтверджувати форс-мажори у відносинах між резидентами України, для зацікавленої сторони з’являвся шанс обстоювати власну позицію та довести свою неспроможність виконання умов зобов’язань.

З появою Регламенту ситуація прояснилася. ТПП України уповноважено засвідчувати форс-мажорні обставини не лише відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та міжнародних договорів України, а ще й норм законодавства, відомчих нормативних актів, а також умов договорів між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Регіональним ТПП, у свою чергу, надано право засвідчувати форс-мажор відповідно до умов договорів між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних ТПП чи якоїсь відповідної регіональної ТПП. Крім цього, регіональні ТПП можуть і далі надавати інформаційно-консультаційні послуги, сприяти заінтересованим особам у підготовці заявок і формуванні потрібного пакета документів, з подальшим переданням цих заявок та документів на розгляд ТПП України (але тільки з питань, які віднесені до компетенції ТПП України).

Увага

Для засвідчення форс-мажору відповідно до умов договору, який не є зовнішньоторговельною угодою, відповідні повноваження ТПП України або регіональної ТПП мають бути передбачені умовами такого договору. Якщо у договорі ТПП України або регіональна ТПП не зазначена як організація, що засвідчує форс-мажорні обставини, це може бути підставою для відмови останніми у такому засвідченні. Відмовлено може бути також і у разі, якщо у договорі взагалі не передбачено розділу про форс-мажорні обставини. У випадку настання тимчасової перешкоди для регіональної ТПП щодо виконання своєї функції із засвідчення форс-мажорних обставин, зокрема відсутність фахівця, окупація території, настання форс-мажорних обставин, цю функцію виконує ТПП України або, за її дорученням, інша регіональна ТПП, найближча за розташуванням або за спеціалізацією.

Перелік документів, потрібних для засвідчення форс-мажору

Згідно з Регламентом документом, що засвідчує настання форс-мажору, є сертифікат про форс-мажорні обставини (у певних договорах, законодавчих і нормативних актах згадується також як висновок, довідка, підтвердження) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Водночас тішить і конкретизація Регламентом переліку документів, які потрібно подати заінтересованій особі для засвідчення форс-мажорних обставин (для сільгоспвиробників цей перелік окремий). Що, знову ж таки, звільняє юросіб та підприємців від зайвих формальностей.

Зазначену процедуру проводять на підставі індивідуального письмового звернення суб’єкта господарювання з поясненням ситуації, що склалася, із зазначенням періоду дії форс-мажорних обставин і наданням доказів, що підтверджують подію та неможливість виконання своїх зобов’язань.

Відповідно до змін, унесених згадуваним вище Законом № 1669, сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) видається протягом 7 днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Причому суб’єкти малого підприємництва такий сертифікат отримують безкоштовно.

Увага

ТПП України не надає загальних довідок про підтвердження обставин форс-мажору на невизначене коло осіб. Форс-мажорні обставини засвідчують за кожним окремим договором, контрактом, угодою тощо, а також за податковими та іншими зобов’язаннями/обов’язками, виконання яких настало згідно з законодавчим чи іншим нормативним актом або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Спрощена процедура підтвердження для заявників із зони АТО

Наразі здебільшого звернення з питань засвідчення форс-мажорних обставин спричинені неможливістю виконання суб’єктами підприємницької діяльності, які перебувають у зоні АТО, своїх зобов’язань та потребою їх відстрочення. І хоча оприлюднення Регламенту й породжене згаданими резонансними подіями на сході України, але про так активно анонсовану спрощену процедуру підтвердження відповідних обставин у ньому чомусь зовсім не згадано. Тож звернімося до онлайн-повідомлень самої ТПП України.

За інформацією ТПП України, для полегшення роботи підприємств (підприємців), що потрапили у складні умови у Донецькій та Луганській областях, вона максимально зменшила кількість документів, які такі заявники мають надавати для підтвердження форс-мажорних обставин з метою:

  • розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків;

  • списання безнадійного податкового боргу;

  • продовження граничних термінів для подання податкової декларації й інших документів.

У такому разі заявнику треба подати до ТПП України заяву встановленої форми* та документ, що підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання у межах території проведення АТО (наприклад, виписку, витяг з ЄДР (бажано виданий на дату звернення), копію статуту з адресою). Додатково можуть бути подані документи, що можуть підтвердити неможливість здійснення господарської діяльності (наприклад, підтвердження Міноборони, РНБО, Інформаційного Центру АТО про воєнні дії, проведення антитерористичних операцій на певних територіях, листи від органів місцевої влади про можливі військові дії, листи від банків про призупинення діяльності в регіоні, документи від міліції або МНС про пошкодження, наказ по підприємству про припинення чи призупинення діяльності, виписка від бухгалтерії про стан рахунків, внутрішній акт опосвідчення ушкоджень у результаті військових дій тощо).

У низці випадків приймають заяви від підприємців навіть тоді, коли вони не мають можливості надати жодного іншого документа, крім паспорта й ідентифікаційного коду. За таких умов ТПП України самостійно отримує від державних органів усю необхідну інформацію.

Засвідчення форс-мажорних обставин за будь-яких обставин здійснюється на платній основі. Однак, починаючи з 25.07.2014, на період проведення АТО діє тимчасовий знижений тариф на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин за зверненням платників податків, які перебувають в зоні АТО. Йдеться про подовження граничних термінів подання податкової звітності та відстрочення виконання грошових податкових зобов’язань — 240 грн. з ПДВ.

Увага

Сертифікат про форс­мажорні обставини не звільняє від сплати податків, але звільняє від сплати пені та штрафів. Борг за зобов’язаннями буде реструктуризований податковими органами.

* Форми заяв про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) розміщено на офіційному веб-сайті ТПП України: http://www.ucci.org.ua/ua/fmconfirm.html. (Прим. авт.)

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл