text
Головбух

Нові критерії відбору юросіб для документальних перевірок

  • 1 вересня 2016
  • 2516

Мінфін оновив Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Наводимо зміни в критеріях відбору підприємств для таких перевірок

У новій редакції викладено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затверджений наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524.

Серед суттєвих змін — оновлення і доповнення критеріїв відбору платників податків — юросіб, причому всіх ступенів ризику: високого, середнього і незначного.

Критерії відбору підприємств високого ступеня ризику для перевірок:

• рівень зростання податку на прибуток нижчий на 50% та більше за рівень зростання доходів платника податків, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

• рівень сплати податку на прибуток/ПДВ нижчий на 50% та більше за рівень сплати податку з відповідної галузі;

• наявність відносин з контрагентами, які перебувають у розшуку/ліквідовані/визнані банкрутами, якщо сума таких операцій перевищує 5 млн. грн. або перевищує 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання із сумою ПДВ понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• здійснення ЗЕД-операцій через нерезидентів-засновників та нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, за непрямими поставками у сумі операцій понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів за умови, що податковим (звітним) періодом є календарний квартал, або протягом одного податкового (звітного) періоду за умови, що податковим (звітним) періодом є календарний рік;

• наявність інформації правоохоронних органів, структурних підрозділів органів ДФС про ухилення від оподаткування та/або щодо взаємовідносин із платниками податків:

     - які мають ознаки фіктивності або стосовно яких розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, що пов’язані з фіктивним підприємництвом;

     - реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

     - стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

     - які перебувають у розшуку;

     - які визнані банкрутами;

     - стосовно яких розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, що пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ та страхових внесків на пенсійне страхування;

     - щодо яких порушено кримінальні справи, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ та страхових внесків на пенсійне страхування;

• формування податкового кредиту за рахунок взаємовідносин з постачальниками-спецрежимниками із кількістю працюючих до 10 осіб, площею с/г угідь або земельно-водного фонду до 100 га, у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• виплата доходів (відсотки, роялті, лізингові платежі) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах;

• інші витрати перевищують 30% загальних витрат операційної діяльності;

• декларування обсягу нарахованих/виплачених доходів нерезидента, з яких не утримано суму податку, за винятком дивідендів, понад 10 млн. грн.;

• декларування від’ємного значення фінансового результату від операційної діяльності;

• наявність інформації щодо двох або більше показників, які свідчать про доведення платника податків до банкрутства, зокрема коефіцієнт Бівера менше (-0,15), фінансовий леверидж менше 0,8, коефіцієнт поточної ліквідності менше 1 протягом двох попередніх (звітних) років;

• наявність у органів ДФС оригіналів розрахункових документів, що не передані до органів ДФС дротовими або бездротовими каналами зв’язку у вигляді електронних копій розрахункових документів, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані;

• наявність інформації про ухилення від оподаткування, отриманої із зовнішніх джерел;

• здійснення платниками податків коригування звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці понад 30%.

Критерії відбору підприємств середнього ступеня ризику для перевірок:

• здійснення експортних операцій щодо товарів, не типових для основного виду діяльності підприємства (нетиповий експорт), у сумі понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• декларування залишку від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн. за останній звітний (податковий) період;

• відхилення між значеннями фінрезультату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінзвітності відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, задекларованого у податковій звітності, та фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), задекларованого у фінансовій звітності, понад 10%;

• здійснення адмінвитрат на суму, що перевищує 80% задекларованого валового прибутку, що може свідчити про наявність «безтоварних» послуг;

• нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (далі — Довідник ознак доходів), 101 (зарплата, нарахована (виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно до умов ЦПД), без утримання, перерахування до бюджету ПДФО та/або ЄСВ;

• зменшення у звітності суми нарахованого ЄСВ за попередні періоди більше ніж на 20% загальної суми нарахованого ЄСВ за останні 12 місяців, що передують звітному;

• порушення встановлених строків сплати ЄСВ більше ніж на 365 днів;

• здійснення витрат на збут у сумі, що перевищує 80% задекларованого валового прибутку від реалізації продукції, що може свідчити про наявність «безтоварних» послуг;

• наявність інформації щодо здійснення платником податків операцій з купівлі-продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітенти яких перебувають у переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, які визначаються НКЦПФР;

• наявність відносин із платниками податків, які обрали спрощену систему оподаткування та є керівниками, засновниками або працівниками цього підприємства, у сумі операцій понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• здійснення коригування суб’єктом спецрежиму оподаткування ПДВ у бік зменшення податкового кредиту за декларацією з ПДВ із позначкою «0121»/«0122»/«0123» з одночасним коригуванням у бік збільшення податкового кредиту за загальною декларацією з ПДВ за останній звітний (податковий) період;

• наявність інформації про встановлення порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів;

• різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), та різниці, які зменшують фінансовий результат, у сумі становлять понад 30% різниць, на які збільшується фінансовий результат;

невідповідність суми сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів розрахунковій сумі цього податку із суми загального продажу таких товарів, проведеної через РРО;

• декларування за попередні 12 місяців податкового кредиту з ПДВ у сумі менше 40% ПДВ, яка залишається у розпорядженні с/г підприємства та/або спрямовується на спецрахунок спецрежимника та перевищує 10 млн. грн.;

• відхилення між сумою доходу спецрежимника, отриманого від реалізації с/г продукції власного виробництва, продуктів її переробки, від надання супутніх послуг, та загальним обсягом постачання понад 30%;

• здійснення платником податків коригування звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці від 20 до 30%;

• нарахування та виплата доходів за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), визначеною Довідником ознак доходів, у сумі понад 5% загального обсягу доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухобліку;

• наявність інформації про об’єкти оподаткування у платника податків, який не сплачує плату за землю або сплачує її в неповному обсязі, а також задекларував податкові зобов’язання без документів, які надають право використовувати земельні ділянки.

Критерії відбору підприємств  незначного ступеня ризику для перевірок:

• проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного РРО, не пов’язаних із плановим техобслуговуванням;

• наявність в органів ДФС інформації про відсутність торгових патентів і ліцензій у платників податків, які провадять діяльність, що підлягає патентуванню та ліцензуванню;

• зменшення у звітності суми нарахованого ЄСВ за попередні періоди від 10 до 20% загальної суми нарахованого ЄСВ за останні 12 місяців, що передують звітному;

• коригування платником податків звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці від 10 до 20%;

• декларування платником податків видів діяльності, пов’язаних із торгівлею, громадським харчуванням, наданням послуг, за відсутності зареєстрованого РРО;

• наявність зареєстрованого РРО за відсутності обсягів реалізації товарів (послуг) через такий РРО;

• суми за повернення товарів становлять понад 5% суми загального продажу, проведеної через РРО.

Нові критерії застосовуватимуться з дня офіційного опублікування наказу Мінфіну від 04.08.2016 № 723.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте розширений доступ до:

змін в законодавстві

методів розв'язання складних робочих ситуацій

калькуляторів, сервісів пошуку УКТ ЗЕД та ДКПП, перевірки контрагентів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль