Головбух

Нові критерії відбору юросіб для документальних перевірок

  • 1 вересня 2016
  • 2601

Мінфін оновив Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків. Наводимо зміни в критеріях відбору підприємств для таких перевірок

У новій редакції викладено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затверджений наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524.

Серед суттєвих змін — оновлення і доповнення критеріїв відбору платників податків — юросіб, причому всіх ступенів ризику: високого, середнього і незначного.

Критерії відбору підприємств високого ступеня ризику для перевірок:

• рівень зростання податку на прибуток нижчий на 50% та більше за рівень зростання доходів платника податків, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

• рівень сплати податку на прибуток/ПДВ нижчий на 50% та більше за рівень сплати податку з відповідної галузі;

• наявність відносин з контрагентами, які перебувають у розшуку/ліквідовані/визнані банкрутами, якщо сума таких операцій перевищує 5 млн. грн. або перевищує 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• наявність інформації про непідтвердження реального здійснення операції з придбання із сумою ПДВ понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• здійснення ЗЕД-операцій через нерезидентів-засновників та нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, за непрямими поставками у сумі операцій понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів за умови, що податковим (звітним) періодом є календарний квартал, або протягом одного податкового (звітного) періоду за умови, що податковим (звітним) періодом є календарний рік;

• наявність інформації правоохоронних органів, структурних підрозділів органів ДФС про ухилення від оподаткування та/або щодо взаємовідносин із платниками податків:

     - які мають ознаки фіктивності або стосовно яких розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, що пов’язані з фіктивним підприємництвом;

     - реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

     - стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

     - які перебувають у розшуку;

     - які визнані банкрутами;

     - стосовно яких розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, що пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ та страхових внесків на пенсійне страхування;

     - щодо яких порушено кримінальні справи, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ЄСВ та страхових внесків на пенсійне страхування;

• формування податкового кредиту за рахунок взаємовідносин з постачальниками-спецрежимниками із кількістю працюючих до 10 осіб, площею с/г угідь або земельно-водного фонду до 100 га, у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн.;

• виплата доходів (відсотки, роялті, лізингові платежі) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах;

• інші витрати перевищують 30% загальних витрат операційної діяльності;

• декларування обсягу нарахованих/виплачених доходів нерезидента, з яких не утримано суму податку, за винятком дивідендів, понад 10 млн. грн.;

• декларування від’ємного значення фінансового результату від операційної діяльності;

• наявність інформації щодо двох або більше показників, які свідчать про доведення платника податків до банкрутства, зокрема коефіцієнт Бівера менше (-0,15), фінансовий леверидж менше 0,8, коефіцієнт поточної ліквідності менше 1 протягом двох попередніх (звітних) років;

• наявність у органів ДФС оригіналів розрахункових документів, що не передані до органів ДФС дротовими або бездротовими каналами зв’язку у вигляді електронних копій розрахункових документів, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані;

• наявність інформації про ухилення від оподаткування, отриманої із зовнішніх джерел;

• здійснення платниками податків коригування звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці понад 30%.

Критерії відбору підприємств середнього ступеня ризику для перевірок:

• здійснення експортних операцій щодо товарів, не типових для основного виду діяльності підприємства (нетиповий експорт), у сумі понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• декларування залишку від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, у сумі понад 1 млн. грн. або понад 5% загального обсягу податкового кредиту, але не менше 100 тис. грн. за останній звітний (податковий) період;

• відхилення між значеннями фінрезультату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінзвітності відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, задекларованого у податковій звітності, та фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), задекларованого у фінансовій звітності, понад 10%;

• здійснення адмінвитрат на суму, що перевищує 80% задекларованого валового прибутку, що може свідчити про наявність «безтоварних» послуг;

• нарахування та виплата доходів за ознаками, визначеними довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 (далі — Довідник ознак доходів), 101 (зарплата, нарахована (виплачена)) та/або 102 (виплати відповідно до умов ЦПД), без утримання, перерахування до бюджету ПДФО та/або ЄСВ;

• зменшення у звітності суми нарахованого ЄСВ за попередні періоди більше ніж на 20% загальної суми нарахованого ЄСВ за останні 12 місяців, що передують звітному;

• порушення встановлених строків сплати ЄСВ більше ніж на 365 днів;

• здійснення витрат на збут у сумі, що перевищує 80% задекларованого валового прибутку від реалізації продукції, що може свідчити про наявність «безтоварних» послуг;

• наявність інформації щодо здійснення платником податків операцій з купівлі-продажу та інших способів відчуження цінних паперів, емітенти яких перебувають у переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, які визначаються НКЦПФР;

• наявність відносин із платниками податків, які обрали спрощену систему оподаткування та є керівниками, засновниками або працівниками цього підприємства, у сумі операцій понад 5 млн. грн. або понад 5% загального обсягу постачання, але не менше 100 тис. грн.;

• здійснення коригування суб’єктом спецрежиму оподаткування ПДВ у бік зменшення податкового кредиту за декларацією з ПДВ із позначкою «0121»/«0122»/«0123» з одночасним коригуванням у бік збільшення податкового кредиту за загальною декларацією з ПДВ за останній звітний (податковий) період;

• наявність інформації про встановлення порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів;

• різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), та різниці, які зменшують фінансовий результат, у сумі становлять понад 30% різниць, на які збільшується фінансовий результат;

невідповідність суми сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів розрахунковій сумі цього податку із суми загального продажу таких товарів, проведеної через РРО;

• декларування за попередні 12 місяців податкового кредиту з ПДВ у сумі менше 40% ПДВ, яка залишається у розпорядженні с/г підприємства та/або спрямовується на спецрахунок спецрежимника та перевищує 10 млн. грн.;

• відхилення між сумою доходу спецрежимника, отриманого від реалізації с/г продукції власного виробництва, продуктів її переробки, від надання супутніх послуг, та загальним обсягом постачання понад 30%;

• здійснення платником податків коригування звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці від 20 до 30%;

• нарахування та виплата доходів за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі), визначеною Довідником ознак доходів, у сумі понад 5% загального обсягу доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за правилами бухобліку;

• наявність інформації про об’єкти оподаткування у платника податків, який не сплачує плату за землю або сплачує її в неповному обсязі, а також задекларував податкові зобов’язання без документів, які надають право використовувати земельні ділянки.

Критерії відбору підприємств  незначного ступеня ризику для перевірок:

• проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного РРО, не пов’язаних із плановим техобслуговуванням;

• наявність в органів ДФС інформації про відсутність торгових патентів і ліцензій у платників податків, які провадять діяльність, що підлягає патентуванню та ліцензуванню;

• зменшення у звітності суми нарахованого ЄСВ за попередні періоди від 10 до 20% загальної суми нарахованого ЄСВ за останні 12 місяців, що передують звітному;

• коригування платником податків звітності шляхом зменшення фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці від 10 до 20%;

• декларування платником податків видів діяльності, пов’язаних із торгівлею, громадським харчуванням, наданням послуг, за відсутності зареєстрованого РРО;

• наявність зареєстрованого РРО за відсутності обсягів реалізації товарів (послуг) через такий РРО;

• суми за повернення товарів становлять понад 5% суми загального продажу, проведеної через РРО.

Нові критерії застосовуватимуться з дня офіційного опублікування наказу Мінфіну від 04.08.2016 № 723.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл