text
Головбух

ПДВ за результатами інвентаризації

  • 16 листопада 2015
  • 2869
керівник експертної групи «МЦФЕР: Головбух»

Результатом інвентаризації може бути виявлення розбіжностей між фактичною наявністю активів і даними бухгалтерського обліку. Розглянемо, у яких випадках це призведе до нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, які особливості складання податкових накладних у цих випадках та як відобразити їх у декларації з ПДВ

Під час проведення інвентаризації можуть виявитися лишки, нестачі активів або їх пересортиця. Як правило, лишки оприбутковують, нестачі в межах норм природного убутку списують на витрати, понад норму — за рахунок винних осіб. У разі виникнення пересортиці допускається взаємний залік лишків і нестач, але лише щодо запасів однакового найменування і в тотожній кількості.

Залишки активів

Операція з оприбуткування лишку активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів) не підлягає оподаткуванню ПДВ.

Правило, встановлене у пункті 185.1 Податкового кодексу України (ПК), визначає, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Зазначимо, що постачанням товарів вважають будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПК).

Оскільки операція з оприбуткування лишку активів не підпадає під визначення «постачання товарів», відповідно, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Аналогічної позиції дотримуються і податківці. Про це свідчить консультація, розміщена в ЗІР (категорія 101.02).

Водночас звертаємо увагу, що при подальшому продажу активів, виявлених як лишки при інвентаризації, така операція вважатиметься постачанням товарів з відповідним нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ.

Умовний продаж зниклих активів

У разі виявлення під час інвентаризації нестачі активів вважатиметься, що такі активи використані в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ. Нагадаємо, що в цілях оподаткування згідно з підпунктом 14.1.36 ПК господарською діяльністю вважається діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу. Нестача активів не призведе до отримання доходу.

У такому разі застосовують правила, передбачені у пункті 198.5 ПК.

Згідно з цією нормою, якщо такі товари (послуги), необоротні активи використовують в операціях, що не є господарською діяльні­стю, підприємство має нарахувати податкові зобов’язання.

Зауважимо, що обов’язок щодо нарахування податкових зобов’я­зань виникає незалежно від того, чи встановлено винних осіб та чи стягуються з таких осіб втрати. Надалі відшкодування заподіяних втрат винними особами не призводить до додаткового виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Такої самої думки дотримуються й податківці.

Звертаємо увагу, що у разі виявлення нестач активів, які були придбані або виготовлені до 01.07.2015, важливо, чи відображалися суми вхідного ПДВ у складі податкового кредиту.

Для товарів та необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, які призначені для використання та/або починають використовуватися в негосподарських цілях, податкові зобов’язання згідно з пунктом 198.5 ПК нараховують лише у випадку, якщо суми ПДВ, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.

Після 01.07.2015 такі питання не виникають, оскільки з цієї дати податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум ПДВ, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів (послуг) незалежно від напряму їх використання.

Виняток становлять активи, придбані у неплатників ПДВ. Якщо товари або необоротні активи придбані без ПДВ у неплатника ПДВ, то у разі їх використання в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов’язань не здійснюють незалежно від дати їх придбання.

Базу оподаткування для нарахування податкових зобов’язань у разі виявлення нестачі активів визначають відповідно до пунктів 188.1 та 189.1 ПК (див. Таблицю).

Особливості нарахування ПДВ у разі нестачі активів

№ з/п

Вид активу

База оподаткування ПДВ

1

Придбані товари

Податкові зобов’язання нараховують на основі вартості їх придбання на суму нестачі понад норму природного убутку. За відсутності норми природного убутку втрата розглядається як нестача понад норму. У такому разі податкові зобов’язання нараховують на всю суму нестачі товарів за ціною їх придбання

2

Самостійно виготовлені товари

Податкові зобов’язання нараховують з їх собівартості. Об’єктом оподаткування, як і при нестачі придбаних товарів, є наднормативна нестача

3

Основні засоби

Податкові зобов’язання нараховують на основі балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, в якому виявлено нестачу, а в разі відсутності обліку — на основі звичайної ціни.

Податкові зобов’язання не нараховують у випадках, передбачених у пункті 189.9 ПК, зокрема у разі викрадення основних засобів, за умови надання контролюючому органу відповідного документа. У такому разі основні засоби списують з балансу без ПДВ-наслідків

4

Незавершене будівництво

Об’єкти незавершеного будівництва не є основними засобами. Тому на них не поширюється норма пункту 189.9 ПК.

Базою для нарахування ПДВ є ціна придбання відповідних товарів (послуг), використаних для будівництва цього об’єкта, або самого об’єкта, якщо від був придбаний, а не збудований

5

Нематеріальні активи

Податкові зобов’язання нараховують на основі балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, в якому виявлено нестачу, а в разі відсутності обліку — на основі звичайної ціни.

Виняток, передбачений у пункті 189.9 ПК для основних засобів, на нематеріальні активи не поширюється

Нюанси складання зведеної податкової накладної

Зазвичай зведена податкова накладна складається постачальником у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках з покупцем.

Водночас пункт 198.5 ПК теж передбачає складання зведеної податкової накладної у разі використання платником ПДВ придбаних з ПДВ активів у негосподарській діяльності.

У такому разі платник податку зобов’язаний скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у 15-денний строк.

Тобто якщо в результаті проведеної інвентаризації виявлено нестачу кількох активів, складають одну зведену податкову накладну на загальну суму нестачі не пізніше останнього дня місяця (для місячного звітного періоду), в якому виявлено нестачу.

Вимоги щодо складання зведеної податкової накладної встановлені у пунктах 9 та 12 Порядку запов­нення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014 № 1129, із змінами, внесеними наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 13).

У верхній лівій частині такої податкової накладної роблять відповідну помітку «×» та зазначають тип причини 13 — Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності.

У рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображають умовний ІПН «400000000000», а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.

Ця податкова накладна не видається отримувачу, а залишається на підприємстві, яке її склало.

Попри те що пункт 198.5 ПК зобов’язує підприємство зареєструвати цю податкову накладну в ЄРПН у встановлені строки (протягом 15 календарних днів, наступних за датою її складання), водночас норми пункту 201.10 ПК свідчать, що за умови обов’язкового включення суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період її можна й не реєструвати в ЄРПН.

Крім того, штрафи, передбачені у пункті 120-1 ПК, застосовують у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ. У цьому ж випадку податкова накладна не видається отримувачу, а залишається на підприємстві.

Ось така колізія норм ПК. Підприємство у такому разі має прийняти самостійне рішення: реєструвати чи не реєструвати податкову накладну.

Відображення умовного постачання у ПДВ-­звітності

Податкові зобов’язання, які платник податку зобов’язаний нарахувати згідно з пунктом 198.5 ПК, зазначають у рядку 1.1 декларації з ПДВ, якщо для нарахування податкових зобов’язань застосовується ставка ПДВ 20%, та у рядку 1.2 декларації з ПДВ — якщо застосовується ставка 7%.

Відповідно, всі суми ПДВ, нараховані (сплачені) під час придбання активів, починаючи з 01.07.2015 відображають у рядках 10.1.1, 10.1.2, 11.1 (залежно від ставки ПДВ) розділу ІІ декларації з ПДВ.

Пересортиця

В окремих випадках внаслідок пересортиці допускають взаємний залік лишків і нестач.

Оподаткування ПДВ у такому разі залежить від результату зарахування вартості нестач сумами лишків, а саме:

  • у разі відсутності вартісних різниць відсутній і об’єкт оподаткування ПДВ;
  • якщо сума лишків перевищує суму нестач, лишки оприбутковують, а сама операція з оприбуткування лишку не підлягає оподаткуванню ПДВ;
  • якщо сума нестач перевищує суму лишків, найімовірніше, доведеться нарахувати податкові зобов’язання за зазначеними правилами, встановленими у пункті 198.5 ПК.

Варто зауважити, що вартісна різниця між нестачами та лишками активів внаслідок пересортиці не є типовим варіантом нестачі активів. Тож ототожнювати нестачу активів з вартісною різницею, утвореною внаслідок пересортиці, на нашу думку, не можна. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте розширений доступ до:

змін в законодавстві

методів розв'язання складних робочих ситуацій

калькуляторів, сервісів пошуку УКТ ЗЕД та ДКПП, перевірки контрагентів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль